POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.paperdesk.pl (dalej: Sklep) jest Paulina Rosińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmę Heissenstudio Paulina Rosińska, ul. Wojska Polskiego 23, 58-130 Żarów, NIP: 8842646617. 

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) oraz innymi przepisami prawa.

3. Niniejsza Polityka prywatności określa w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

4. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO.

5. Korzystanie ze Sklepu jest dobrowolne, przy czym niepodanie przez Klienta danych wymaganych w trakcie składania zamówienia może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

6. Dokładamy najwyższej staranności w celu zapewnienia ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą. Zbierane przez nas dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;

b) zbierane wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów;

c) przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

d) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

II. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Zgodnie z RODO oraz w przypadkach w nim określonych, mają Państwo:

a) prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych,

b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez nas na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) prawo wniesienia skargi – osoba, której dane są przez nas przetwarzane, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy), jeśli uważa, że jej dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, w tym profilowania,

e) prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeśli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

2. Co istotne, nie w każdej sytuacji przysługują Państwu wszystkie wskazane powyżej uprawnienia, a RODO wskazuje, kiedy mogą Państwo z danego uprawnienia skorzystać.

3. W celu realizacji uprawnień mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na dane wskazane w pkt. I ust. 1. 

III. Podstawy, cel i zakres przetwarzania danych

1. Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;

d) przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

2. Przetwarzane przez nas dane obejmują dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

3. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. 1 powyżej.

4. Każdorazowo cel, podstawa, okres, zakres i odbiorcy przetwarzanych przez nas danych osobowych wynika z działań podejmowanych przez Klienta w ramach Sklepu, w szczególności możemy przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania  i okres przechowywania danych

Wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy). Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Marketing bezpośredni

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). Dane osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż prze okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Marketing

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Kontakty pomiędzy nami a osobą kierującą do nas korespondencję

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres miesiąca po zakończeniu korespondencji lub kontaktów z Panią/Panem.

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Korzystanie ze strony Sklepu oraz zapewnienie jej prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie celem poprawy funkcjonowania Sklepu i zwiększenia sprzedaży Produktów. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

IV. Odbiorcy danych

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym do wykonania umów zawieranych w ramach Sklepu, konieczne jest korzystanie przez nas z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, podmiot obsługujący płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych. Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Co istotne, przekazanie przez nas danych nie następuje w każdym wypadku oraz nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – przekazujemy takie dane

wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 

V. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

1. Administrator i jego partnerzy handlowi mogą gromadzić niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania naszej strony internetowej. Takie informacje mogą obejmować: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL oraz informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej, a jedynym celem ich gromadzenia jest badanie funkcjonalności naszej strony internetowej.

2. Pliki Cookies zawierają niewiele informacji (choć mogą pobierać dane Klienta w zakresie języka, kraju i poprzednio oglądanych stron) i są ściągane na urządzenie Klienta poprzez serwer obsługujący naszą stronę.

3. Stosowana przez Klienta przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem na stronę Sklepu za każdym razem, kiedy Klient z niej korzysta (serwer rozpoznaje danego Klienta oraz pamięta np. jego preferencje, takie jak odwiedziny lub poprzednie działania). 

VI. Zmiana polityki prywatności i kontakt

1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym będziemy informować na stronie Sklepu.

2. Wszelkie pytania, uwagi oraz wątpliwości związane z Polityką Prywatności lub z funkcjonowaniem Sklepu, prosimy kierować na adresy wskazane w niniejszej Polityce.

Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping