REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy dostępny na stronie www.paperdesk.pl(dalej: Sklep) prowadzony jest przez Paulina Rosińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmę Heissenstudio Paulina Rosińska, ul. Wojska Polskiego 23, 58-130 Żarów, NIP: 8842646617. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Klienta zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu (dalej: Produkty), realizacji zakupów oraz dostawy oraz inne prawa i obowiązki Stron.

3. Klientem Sklepu może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca, przy czym poszczególne postanowienia Regulaminu mogą odnosić się wyłącznie do konsumentów lub przedsiębiorców.

4. Zawarcie umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza dostępnego w Sklepie, z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, chyba że strony wyraźnie ustalą inny moment zawarcia umowy.

II. Realizacja zamówień i zasady płatności za Produkt

1. Cena Produktu wskazana w Sklepie zawiera podatki, tj. stanowi ostateczną cenę do zapłaty przez Klienta, natomiast opłata za dostawę zostanie każdorazowo podana do wiadomości Klienta przy składaniu zamówienia. Sposoby płatności za Produkt będą każdorazowo wskazane przy składaniu zamówienia.

2. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca w sposób wyraźny nie wskaże inaczej.

3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 1-3 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia Sprzedawca wskaże inny termin.

4. Płatności mogą być dokonywane poprzez serwisy płatnicze oraz usługi oferowane przez podmioty trzecie, do których Klient zostanie przekierowany przy składaniu zamówienia. Klient powinien zapoznać się z zasadami świadczenia usług przez ww. podmioty.

5. Klient wyraża zgodę na przesyłania przez Sprzedawcę faktur, faktur korygujących i ich duplikatów w formie elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej w formacie .pdf).

III. Postępowanie reklamacyjne

1. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta w przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone przepisami prawa, w szczególności art. 556-576 Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adresy wskazane w Regulaminie. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient powinien podać niezbędne dane kontaktowe i opis sprawy, jak również wskazanie, czego Klient się domaga.

3. W sytuacji, gdy Klient w wykonaniu uprawnień wynikających z rękojmi dostarcza Produkt wadliwy do Sprzedawcy, w przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, a w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Sprzedawcy.

IV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje, że Klient będący konsumentem ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych przepisami prawa (w szczególności w Kodeksie postępowania cywilnego i Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów).

2. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej UOKiK pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, zaś pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem, w związku z zawarciem umowy na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej lub pisemnie na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.

3. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.

4. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Zasady oraz tryb odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem zostały określone w szczególności w art. 27-38a Ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

VI. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści oraz ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

4. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży (przy czym nie obejmuje utraconych korzyści).

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

VII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak zmiany przepisów prawa (w szczególności wpływające na zakres praw oraz obowiązków stron) czy zmiany sposobów płatności i dostaw.

2. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klienta i nie ma wpływu na złożone zamówienia. W odniesieniu do umowy o charakterze ciągłym, zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia (może to dotyczyć świadczenia np. usługi prowadzenia konta w ramach Sklepu).

3. Strona internetowa Sklepu oraz wszelkie zawarte w nim zdjęcia, oznaczenia itp., są chronione prawem autorskim.

4. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

VIII. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat: Heissenstudio Paulina Rosińska

ul. Wojska Polskiego 23

58-130 Żarów

„Informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data Nr konta konsumenta(-ów)” (*) Niepotrzebne skreślić

Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping